KiDDYが週刊アスキーPLUSに掲載されました。
media_weeklyascii_20131229